Udskriv

Køkken udsugning

Køkken udsugning

OzonBooster kanal system

 

Fedtfrie afkastkanaler og lugtfri afkastluft i restauranter, storkøkkener og grillbarer

Under madlavning dannes der mados og fedt, som suges ind i ventilationssystemet. Madosen kan være til gene for såvel omgivelse og naboer, og fedtet sætter sig i emfangets afkastsystem. Over tid bliver fedtlaget tykkere og tykkere og ventilationens effektivitet reduceres samtidig med at brandrisikoen øges. Ved at føre ozon ind i afkastsystemet mindskes begge problemer væsentligt. Ozon er en gas, som nedbryder fedt og oxiderer mados. Restprodukterne er ilt, vand, kuldioxid og en lille smule støv, som transporteres væk med afkastluften.

Ved at kombinere moderne ozongeneratorer med pålidelige følere og funktionelle filterskabe, er Ozonbooster Duct Systemet blevet en yderst konkurrencedygtig løsning, der er velegnet til restauranter, storkøkkener og grillbarer.

ozon_billed_DFF.jpg

Mindre lugt og ingen bakterier

De emner, der lugter, findes som oftes i gasform og fanges ikke i konventionelle filtre. Lugten følger derfor med afkastluften fra køkkenet og spredes til omgivelserne. Det er muligt af fjerne op til 95% af disse uønskede lugte ved at bruge ozon. Ozonbehandling er en af de mest effektive og velafprøvede metoder til fjernelse af lugt på markedet.

I køkkenet elimineres de bakterier som findes i emfangets afkastkanel og dermed risikoen for at bakterier kommer ind i køkkenet.

 

Mindre fedt og lavere risiko for brand

Ozon oxiderer fedt til vand, kuldioxid og en mindre mængde støv som transporteres væk med afkastluften. Mindre fedt er lig med lavere risiko for spredning af brand via ventilationssystemet. Skorstensfejerens arbejde lettes også betydeligt. Renere kanaler betyder også at ventilationssystemet fungerer som det skal og med den effekt, som det er dimensioneret til.

 

Automatisk og økonomisk drift

Servicebehovet og driftsomkostningerne er minimale. OzonBooster systemet fungerer i det store hele fuldstændigt automatisk, og der kræves hverken specialuddannelse eller specielle kompetencer af køkkenpersonalet.

Ozonen genereres af luftens ilt og elektriske udladninger (tilsluttes 230 volt) – helt uden kemikalier eller andre tilsætningsstoffer.

 

Enkel og hurtig installation

Takket være moderne teknologi er ozongeneratorerne kompakte og lette at installere. De kan for eksempel installeres på loftet, i ventilationsrummet eller i et kølerum. Jo køligere, jo bedre. Installationen er meget enkel. Ozon tilføres afkastkanalen via en 6 mm slange af PTFE, f.eks. Teflon.

 

Kokken_.png


Varmevekslere genvinder varme

Udsugnings luften fra et køkken har et stor energiindhold, og installerer man OzonBooster System, får man en udsugningsluft , som er velegnet til varmevekslere. I systemer med roterende varmevekslere indsættes et katalytisk filter mellem partikelfiltret og varmeveksleren. Dette filter omdanner eventuelt overskudsozon til ren ilt.

 

Sikkerhed

Ozon er et kraftig oxideringsmiddel. Ozonkoncentrationen kontrolleres ved hjælp af en ozon føler som er pladeret i rummet 1,5 meter oppe på en væg. Føleren slukker for generatoren, når den indstillede værdi overstiger 0,1 PPM i rummet.

 

Ozon grænse værdier

Gænseværdien  for Ozon er: Daglig grænseværdi på 0,1 ppm (8 timer om dagen / 5 dage per uge) og en øvre grænseværdi på 0,3 ppm (15 minutter ad gangen).

Vi anbefaler altid en føler, der hvor ozongeneratoren er placeret ,samt en i køkkenet. Hvis der er monteret en varmeveksler, bør der også monteres en føler efter det katalytiske filter.

 

Vejledning for dimensionering

Valg af ozongeneratorstørrelse afhænger af luftmængde og lufthastighed. Under normale forhold anbefaler vi 4 mg ozon per m3 luft og en lufthastighed, som sikrer at ozonen minimum er i kontakt med luften i 2 sekunder. Hvis der monteret varmeveksler, anvendes en katalystisk filterkassette med et meget lavt tryktab. En kassette med en tykkelse på 40 mm halverer ozonkoncentrationen.

 

Luftmængde

Anbefalede ozongenerator

Ozon produktion

2.500 m3/h (700 l/s)

Clino Professional ONY10-2

10 g/h

5.000 m3/h (1.400 l/s)

Clino Professional ONY20-2

20 g/h

10.000 m3/h (2.800 l/s)

Clino Professional AC/OY

40 g/h

20.000 m3/h (5.600 l/s)

Clino Professional ONY80

80 g/h

 

Andre anvendelsesområder

Airclino Garbage Room System er velegnet til at fjerne dårlig lugt i skralderum. Hvis ozongeneratoren bruges som erstatning for køling kan der spares op til 95% i energi. En lille ozongenerator på væggen og en sensor til styring af ozonkoncentrationen er alt hvad der behøves. Ingen kemikalier eller andre tilsætningsstoffer, og der er heller ingen restprodukter, som skal håndteres. Uønskede lugte i f.eks. spisestuen eller andre rum, oxideres let væk med Clino plug in, en serie af bærbare ozongeneratorer.

 

Viden og erfaring

Vores produkter er udviklet og produceret af O3 Technology. Generatorerne er udstyret med den nyeste teknologi indenfor området, og de er testet og kvalitetsikret for optimal driftsøkonomi.

 

Ozon – et effektivt oxidationsmiddel

Ozon (O3) er en speciel form af ilt. Gasen har 3 ilt atomer per molekyle og er et af de mest effektive oxideringsmidler som findes. Ozonmolekylen nedbrydes til et ilt molekyle (O2) og et frit ilt atom (O). Det frie ilt atom er uhyre reaktivt og angriber straks alt i nærheden, der kan oxideres. Denne egenskab anvendes til at fjerne uønskede lugt, bakterier og vira.

Ozon har en karakteristisk kloragtig lugt, som bemærkes allerede ved 0,02 ppm. Gasen er giftig og kan i høje koncentrationer irritere øjne og luftveje. Ozonkoncentrationen styres med en føler som automatisk sørger for at holde koncentrationen under grænseværdien.